მთავარი » 2010 » აგვისტო » 30 » Список Авторитетов
15:30
Список Авторитетов

Рассмотрим эпоху от X века до н.э. вплоть до наших дней. Попытаемся представить себе качественную картину развития ЦИВИЛИЗАЦИЙ, в *скалигеровских датировках*.
http://portale.comune.verona.it
+АНТИЧНАЯ ГРЕЦИЯ.

https://la.wikipedia.org/wiki/Graecia_antiqua
1. Гомер, якобы около VIII века до н.э.
http://en.wikipedia.org/wiki/Homer
2. Гесиод, якобы 725 - около 650 гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hesiod
3. Нума, якобы около 716 - около 673 гг. до н.э., Рим, начало царского периода.
https://en.wikipedia.org/wiki/Numa_Pompilius
4. Фалес Милетский, якобы 624-547 гг. до н.э. Теория круглой Земли.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thales
5. Анаксимандр, якобы 610-546 гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Anaximander
6. Солон, якобы около 594 года до н.э.
http://en.wikipedia.org/wiki/Solon
7. Анаксимен, якобы около 585 - около 525 гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Anaximenes_of_Miletus
8. Пифагор, якобы около 580 - около 500 гг. до н.э.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras
9. Гераклит Эфесский, якобы около 544 - около 470 гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Heraclitus
10. Гекатей (Гикетий, Гицетий) Милетский (Сиракузский); якобы конец VI-V веков до н.э. Теория круглой Земли.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hecataeus_of_Miletus
11. Экфант, якобы конец VI-V веков до н.э. Анаксагор, якобы около 500 - около 428 гг. до н.э.
12. ...
13. Эмпедокл, якобы около 490 - около 430 гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Empedocles
14. ФИЛОЛАЙ, якобы около 470 - около 399 гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Philolaus
15. Метон, якобы около 460 - ? гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Meton_of_Athens
16. Демокрит, якобы около 460 - около 370 гг. до н.э.
http://en.wikipedia.org/wiki/Democritus
17. Эвктемон, якобы около 432 года до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eponymous_archon
18. Платон, якобы 427-347 гг. до н.э.
http://en.wikipedia.org/wiki/Plato
19. Евдокс Книдский, якобы около 408 - около 355 гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eudoxus_of_Cnidus
20. Теофраст из Афин, якобы около IV века до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Theophrastus
21. Гераклид Понтийский, якобы около 390 - около 310 гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Heraclides_Ponticus
22. Пифей, якобы около IV века гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pytheas
23. Аристотель, якобы 384-322 гг. до н.э.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle
24. Калипп, якобы около 370 - около 300 гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Callippus
25. Эпикур, якобы 341-270 гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Epicurus
26. Аристарх Самосский, якобы около 410 - около 250 гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Aristarchus_of_Samos
27. Аристилл, якобы около IV-III веков до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Aristyllus
28. Тимохарис, якобы около IV-III веков до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Timocharis
28. Диоген Лаэртский, якобы около 1-й половины III века до н.э.
https://de.wikipedia.org/wiki/Diogenes_Laertios
30. Евклид, якобы около III века до н.э.
https://de.wikipedia.org/wiki/Euklid
31. Арат, якобы около III века до н.э.
https://la.wikipedia.org/wiki/Aratus_Solensis
32. Архимед, якобы около 287 - около 212 гг. до н.э.
http://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes
33. Эратосфен, якобы около 276 - около 194 или 196 гг. до н.э.
https://la.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes_Cyrenaeus
34. Дионисий, якобы около 264 года до н.э.
http://la.wikipedia.org/wiki/Dionysius_Halicarnassensis
35. Аполлоний Пергский, якобы около 262 - около 200 гг. до н.э.
https://de.wikipedia.org/wiki/Apollonios_von_Perge
36. Гиппарх, якобы около 185 - около 125 гг. до н.э.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hipparchos_(Astronom)
37. Селевк (из Селевкии), якобы середина II века до н.э.
https://la.wikipedia.org/wiki/Sinae_(regio)
38. Чу Конг, якобы около 1100 года до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_scientific_discoveries
39. Ши Шэнь, якобы около IV века до н.э.
https://la.wikipedia.org/wiki/Babylon
40. Берос, якобы около 280 года до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Berossus
++++ЕВРОПА ОТ II ВЕКА ДО Н.Э. ДО 700 ГОДА Н.Э.
https://la.wikipedia.org/wiki/Europa
41. Посидоний, якобы около 100 - около 50 гг. до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Posidonius 
42. Геминус, якобы около 100 года до н.э.
https://en.wikipedia.org/wiki/Observatory
43. Цицерон, якобы 106-43 гг. до н.э.
44. Тит Лукреций Кар, якобы 99-55 гг. до н.э.
45. Созиген (Александрия) и Юлий Цезарь, якобы первая половина I века до н.э.
46. Вергилий, якобы 70-19 гг. до н.э.
47. Тит Ливий, якобы 59 год до н.э. - 17 год н.э.
48. Овидий, якобы 43 год до н.э. - 17 год н.э.
49. Эратосфен II, не путать с Эратосфеном I; Александрия, якобы вторая половина I века н.э.
50. Конон (Александрия), якобы 2-я половина I века н.э.
51. Сенека, якобы 3 год до н.э. - 65 год н.э.
52. Плиний Старший, якобы 23-79 или 24-79 гг. н.э.
53. Плутарх, якобы 46-126 гг. н.э.
http://en.wikipedia.org/wiki/Plutarch
54. Гален, якобы около II века н.э.
55. Менелай, якобы около 98-100 гг. н.э.
56. Теон, якобы около I-II веков н.э.

57. Птолемей (Александрия), ? - якобы около 168 года н.э., его наблюдения предлагают датировать около 127-141 гг. н.э.
https://archive.org/details/cosmographia00ptol
58. Абиден, якобы около II века н.э.
59. Секст Эмпирик, якобы около II-III веков н.э.
60. Ориген, якобы 185-254 гг. н.э.
61. Ипполит, епископ, якобы первая половина III века н.э.
62. Цензорин, якобы около 238 года н.э.
63. Люций Целий Фирмиан (Лактанций), писатель и теолог, якобы около 250 - около 320 гг. н.э.
64. Папп, математик, якобы около 300 года н.э.
65. Теон Александрийский, якобы около IV века н.э.
66. Василий Великий, епископ Кесарийский, якобы около 330-379 гг. н.э.
67. Иоанн Златоуст, якобы около 347 - около 407 гг.н.э.
68. Блаженный Августин, якобы 354-430 гг.н.э.
69. Прокл, якобы около V века н.э.
70. Маркиан Феликс Капелла (из Карфагена), якобы около V века н.э.
71. Макробий, якобы около V века н.э.
72. Симплиций из Афин, якобы около V века н.э.
73. Гелиодор, якобы около 509 года н.э.
74. Косма или Козьма Индикоплевст, александрийский монах, якобы около 535 года н.э.
75. Исидор, епископ Севильи, якобы около 600 года н.э.
+++++ИНДИЯ.
76. Ариабхата, якобы около 476 года н.э.
++++++ВИЗАНТИЯ.
77. Иоанн Дамаскин, якобы 680-760 гг.н.э.
78. Лев Математик, якобы 805-870 гг.н.э.
79. Патриарх Фотий, якобы около 820 - около 891 гг.н.э.
80. Свида или СДуда - византийская энциклопедия (Лексикон Свиды), якобы около 1000 года н.э.
81. Симеон Сет или Сиф, якобы около XI века н.э.
82. Михаил Пселл 1018 - около 1097 гг.н.э. 
+++++++ СТРАНЫ ИСЛАМА.
83. Ибн-Юсуф, якобы 786-833 гг.н.э.
84. Ал-Хабаш ал-Хасиб, Багдад, якобы около первой половины IX века н.э.
85. Мухаммад Ибн-Муса ал-Хорезми, Багдад, якобы около 783 - около 847 гг.н.э.
86. Сабит Ибн-Корра, якобы 836-901 гг.н.э.
67. Гонейн бен-Исак, ? - якобы 873 гг.н.э.
88. Аль-Мамун, якобы около IX века н.э.
89. Ахмед аль-Фаргани (Альфраганус), Багдад, якобы вторая половина IX века н.э.
90. Абу Абдаллах Мухаммад Ибн-Джабир аль-Баттани (Альбатений), Багдад, якобы 850-929 гг.н.э.
91. Исак бен-Гонейн, ? - якобы 910 или 911 гг.н.э.
92. Абд ар-Рахман ас-Суфи, Багдад, якобы 903-986 гг.н.э.
93. Абу-л-Вафа ал-Бузджани или Абул Вэфа, якобы 940-998 гг.н.э.
94. Ибн-Юнис (обнародовал Гакемитские таблицы), якобы 950-1008 или 1009 гг.н.э.
95. Ибн-Ирак, якобы около 961 - около 1036 гг.н.э.
96. Абу-Сахл аль-Кухи, Багдад, якобы около 990 года н.э.
97. Абу-Райхан Бируни, Беруни, якобы 973-1048 гг.н.э.
98. Абу-Махмуд ал-Худжанди, ? - якобы около 1000 года н.э.
99. Абу-СДаид ас-Сиджизи, якобы первая половина XI века н.э.
100. Аз-Заркали (Арзахель), магометанская Испания. Толедские таблицы, якобы 1029-1087 гг.н.э.
101. Мухаммед Ибн-Рушд (Аверроэс), якобы 1126-1198 гг.н.э.
102. Мозес-бен-Маймон (Маймонид), еврейский ученый, якобы 1135-1204 гг.н.э.
103. Аль-Битруджи, марокканский астроном, ? - якобы 1204 гг.н.э.
104. Насирэддин ат-Туси (Иранский Азербайджан), якобы 1201-1274 гг.н.э.
105. Ибн-аш-Шатир, якобы 1304-1376 гг.н.э.
106. Казы-Заде ар-Руми (Самарканд), якобы около 1412 года н.э.
107. Улугбек (Самарканд), якобы 1394-1449 гг.н.э.
108. Абд ал-Али ал-Кушчи (Самарканд), ? - якобы 1474 гг.н.э.
++++++++ЕВРОПА ОТ 700 ГОДА ДО XVIII ВЕКА.
109. Алкуин (при Карле Великом), якобы 735-804 гг.н.э.
110. Синкелл, якобы около 800 года н.э.
111. Герберт, папа Сильвестр II, якобы с 999 по 1003 годы н.э.
112. Платон Тиволийский, переводчик, якобы около 1116 года н.э.
113. Герард из Кремоны, переводчик, якобы 1114-1187 гг.н.э.
114. Альберт Великий, якобы около 1193 - около 1280 гг.н.э.
115. Чекко д’Асколи, якобы около XIII века н.э.
116. Джон Холивуд (Галифакс, Сакробоско), якобы 1200-1256 гг.н.э.
117. Роджер Бэкон, якобы около 1214 - около 1294 гг.н.э.
118. Альфонс X, при нем в 1252 году Альфонсинские таблицы, якобы 1226 или 1223-1284 гг.н.э.
119. Фома Аквинский, якобы 1225-1274 гг.н.э.
120. Данте Алигьери, якобы 1265-1321 гг.н.э.
121. Жан Буридан, якобы 1300-1358 гг.н.э.
122. Николай Орем (Орезмский), якобы 1323-1382 гг.н.э.
123. Леви бен-Герсон, якобы около 1325 года н.э. Начиная с этого момента мы будем для краткости опускать обозначение "годы н.э.".
124. Николай Кузанский, якобы 1401-1464.
125. Георг Пурбах, якобы 1423-1461.
126. Бернард Вальтер, якобы 1430-1504.
127. Вольфганг (Иоганн) Мюллер (Региомонтан), якобы 1436-1476.
128. Войцех Брудзевский, якобы 1445-1497.
129. Доменико Новара, якобы 1452-1504.
130. Леонардо да Винчи, якобы 1452-1519.
131. Альбрехт Дюрер, якобы 1471-1528, автор звездных карт к Альмагесту в 1515 году.
132. Николай Коперник, якобы 1473-1543.
133. Джером Фракастор, якобы 1483-1543.
134. Петр Апиан, якобы 1495-1552.
135. Петр Нониус, якобы 1492-1577.
136. Жан Фернель, якобы 1497-1558.
137. Роберт Рекорд, якобы 1510-1558.
138. Георг Иохам фон Лаухен Ретик, якобы 1514-1576.
139 Эразм Рейнгольд, при нем - Прусские таблицы, якобы 1511-1553.
140. Вильгельм IV Гессен-Кассельский, якобы 1532-1592.
141. Уильям Гильберт, якобы 1544-1603.
142. Томас Диггес, якобы 1546-1595.
143. Симон Стевин, якобы 1548-1620.
144. Леонард Диггс ? - якобы 1571.
145. Порта, якобы около 1558.
146. Иосиф Скалигер 1540-1609. Им, его помощниками и учениками создана принятая ныне хронология древности. В конце XVI - начале XVII веков были опубликованы их основные хронологические труды. Поэтому более или менее достоверные даты появляются лишь в XVII веке, после Скалигера и Петавиуса.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Justus_Scaliger
147. Иост Бюрги 1552-1632.
148. Пикколомини, якобы около 1559.
149. Тихо Браге 1546-1601.
150. Джордано (Филипп) Бруно 1548-1600.
151. Реймерс Бэр (Урсус), ? - 1600.
152. Ганс Липперсгейм, ? - 1619.
153. Иоганн Кеплер 1571-1630.
154. Галилео Галилей 1564-1642.
155. Христофор Шейнер 1575-1650.
156. Иоганн Байер 1572-1625.
157. Симон Мариус 1570-1624.
158. Виллеброрд Снеллиус 1580-1626.
159. Дионисий Петавиус 1583-1652. Ученик Скалигера, создал древнюю хронологию.
160. Томас Гарриот 1560-1621.
161. Рене Декарт 1596-1650.
162. Ричард Норвуд 1590-1675.
163. Джованни Баттиста Риччоли (Риччиолли), 1598-1671.
164. Микаэль Флорент ван Лангрен 1600-1675.
165. Иоганн Фабриций 1587-1615.
166. Христиан Ротман, около 1577.
167. Михаил Ме"стлин, около 1589.
168. Вильям Гаскойнь, около 1612-1644.
169. Франческо Мариа Гримальди 1618-1663.
170. Ян Гевелий 1611-1687.
171. Жан Пикар 1620-1682.
172. Эванджелиста Торричелли 1608-1647.
173. Бонавентура Кавальери 1598-1647.
174. Исмаил Буйо 1605-1694.
175. Джованни Альфонсо Борелли 1608-1679.
176. Джон Уилкинс 1614-1672.
177. Станислав Любенецкий 1623-1675.
178. Роберт Гук 1635-1703.
179. Христиан Гюйгенс 1629-1695.
180. Джовани Доменико Кассини 1625-1712.
181. Рудольфинские таблицы, 1627 год.
182. Джемс Грегори 1638-1675.
183. Джон Флэмстид 1646-1720.
184. Авраам Шарп 1651-1742.
185. Олаф Ре"мер 1644-1710.
186. Готфрид Вильгельм Лейбниц 1646-1716.
187. Исаак Ньютон 1643-1727.
188. Бернар ле Бовье Фонтенель 1657-1757.
189. Жак Кассини 1677-1756.
190. Построена Парижская обсерватория, 1667 год.
191. Построена Гринвичская обсерватория, 1675 год.
192. Самуэль Молине 1689-1728.
193. Жан Рише, ? - 1696.
194. Эдмунд Галлей 1656-1742. Считается, что он открыл собственные движения звезд в 1718 году.
195. Джемс Брадлей 1693-1762.
196. Колэн Маклорен 1698-1746.
197. Натаниэль Блисс 1700-1764.
198. Пьер Бугэр 1698-1758.
199. Шарль Мари де ла Кондамина 1701-1774.
200. Луи Годен 1704-1760.
201. Пьер Луи Моро де Мопертюи 1698-1759.
202. Леонард Эйлер 1707-1783.
203. Юзеф Александр Яблоновский 1711-1777.
204. Джозеф Кростуэт, около 1700.
205. Пер Вильгельм Варгентин 1717-1783.
206. Джон Мичелл 1724-1793.
207. Невиль Маскелайн 1732-1811.
208. Чарлз Геттон 1737-1823.
209. Генри Кавендиш 1731-1810.
210. Чарлз Масон 1730-1787.
211. Кассини де Тюри 1714-1787.
212. Товий Майер 1723-1762.
213. Николай Луи де Лакайль 1713-1763.
214. Пьер Симон Лаплас 1749-1827.
215. Жан Батист Деламбр (историк астрономии) 1749-1822.
216. Григорий Аракелович 1732-1798.
217. Жозеф Луи Лагранж 1736-1813.
218. Джон Мэчин, ? - 1751.
219. Иэнс Сванберг 1771-1851.
220. Иоганн Франц Энке 1791-1865.
221=1+220. LAG*VILAVA GIA-MELENTY (XX-XXI c.)
ნანახია: 3975 | დაამატა: Astronavigator | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 181 2 3 ... 17 18 »
avatar
0 Spam
1
Earn up to $3500/month just by taking simple surveys online!

I tried one of those online survey sites about 4 months ago that
say all you have to do is spend a couple of minutes filling out
some surveys and you will be making hundreds a day..... YEAH RIGHT, I didn't make anything.

I joined 7 of these stupid websites and I actually tried filling
out a couple of surveys on each site and they took forever then at
the end they wanted me to buy things or I couldn't complete the
survey.

These are complete scams so be aware!!! I couldn't believe they
were even allowed to sell such bogus products.

Then about 2 weeks ago I was watching the news and they had some
vice presidents and marketing managers of some major multi million
dollar companies talking about a site that they personally work
with to pay consumers for their opinion, A site that actually just
wants the "average Joe's" honest opinion on products and services
and is willing to pay big money to get them. for more information
clik here: http://get-money-for-taking-surveys.info
1-1 2-2 3-3 ... 17-17 18-18
avatar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra in dui sit amet consequat.

- John Doe, creative director

Praesent vestibulum commodo mi eget congue. Ut pretium vel lectus vel consectetur.

- John Doe, creative director

Etiam quis aliquam turpis. Etiam in mauris elementum, gravida tortor eget, porttitor turpis.

- John Doe, creative director

Lorem ipsum
Neque id cursus faucibus, tortor neque egestas augue, eu vulputate magna eros eu erat
Neque id cursus faucibus, tortor neque egestas augue, eu vulputate magna eros eu erat. Curabitur pharetra dictum lorem, id mattis ipsum sodales et. Cras id dui ut leo scelerisque tempus. Sed id dolor dapibus est lacinia lobortis.
Learn more